HRMS

ผลงานวิชาการ [205]

ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102 – 2009 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมบัติ ชิวหา
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research