HRMS

ผลงานวิชาการ [193]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดคำสอนของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พร้อมเอกสารประกอบ
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สิริธิดา ศรีโสดา
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research