HRMS

ผลงานวิชาการ [214]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPD DONE
13/11/2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ปาริชาติ เภสัชชา
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา