HRMS

ผลงานวิชาการ [181]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญลอ ประสารศรี
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research