HRMS

ผลงานวิชาการ [218]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 200 ประกอบด้วย ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 2104 – 2004 (สำหรับนักเรียน) ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
รหัสวิชา 2104 – 2004 (สำหรับครู)
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิทย์ อ้นจร
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research