HRMS

ผลงานวิชาการ [213]

ผลงานวิชาการ
ชุดบทเรียนโมดูลการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชางานก่อสร้าง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
กัมปนาท บุญกัน
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research