HRMS

ผลงานวิชาการ [204]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102 – 2003) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมบัติ ชิวหา
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research