HRMS

ผลงานวิชาการ [191]

ผลงานวิชาการ
คู่มือการใช้หนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต รหัส 2102 – 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
เสกสรร ศรียศ
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research