HRMS

ผลงานวิชาการ [207]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังห
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research