HRMS

ผลงานวิชาการ [192]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต 2102 – 2007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
เสกสรร ศรียศ
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research