HRMS

ผลงานวิชาการ [217]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design
02/04/2024
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
239
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิทย์ อ้นจร
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา