HRMS

ผลงานวิชาการ [194]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ของครู กศน. โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นำสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
13/11/2020
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
มาโนชฐ์ ลาภจิตร
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา