HRMS

ผลงานวิชาการ [215]

ผลงานวิชาการ
การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานผู้เรียน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ปาริชาติ เภสัชชา
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research