HRMS

ผลงานวิชาการ [116]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ควบคู่กับกิจกรรม SEDR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
05 ก.พ. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิจิตรา สายอ๋อง
หญิง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research