HRMS

ผลงานวิชาการ [118]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกตอนปลาย
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิชัย วงศ์สุวรรณ
ชาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research