HRMS

ผลงานวิชาการ [133]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบสื่อประสม เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วัลลภา จิตถวิล
หญิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research