HRMS

ผลงานวิชาการ [438]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
แนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs : Objective and Key Results พร้อมเอกสารประกอบ
19 พ.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วรวิทย์ สิทธิโสภณ
ชาย
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research