HRMS

ผลงานวิชาการ [438]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
แนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs : Objective and Key Results พร้อมเอกสารประกอบ
19/05/2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วรวิทย์ สิทธิโสภณ
ชาย
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา