HRMS

ผลงานวิชาการ [259]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับประชาชนอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
22 ก.พ. 2021
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
มณฑาทิพย์ เสยยงคะ
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research