HRMS

ผลงานวิชาการ [464]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยการใช้ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล โรงเรียนตระพังพิทยาคม
17 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สันติกร รักสองหมื่น
ชาย
โรงเรียนตระพังพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research