HRMS

ผลงานวิชาการ [407]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
08 มี.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
เชาวฤทธิ์ ลำพาย
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research