HRMS

ผลงานวิชาการ [360]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล จังหวัดอุบลราชธานี
03 ต.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
กชพร พุทธจักร
หญิง
โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research