HRMS

ผลงานวิชาการ [354]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานผลการประเมินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ โดยแบบจำลอง CIPP
30 ก.ย. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พวงทอง ศรีวิลัย
หญิง
โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research