HRMS

ผลงานวิชาการ [225]

ผลงานวิชาการ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
22 ธ.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ประมวล วิลาจันทร์
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research