HRMS

ผลงานวิชาการ [477]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดี
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
29 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญเทพ พิศวง
ชาย
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research