HRMS

ผลงานวิชาการ [467]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
17 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
อารีย์ วีระเจริญ
ชาย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research