HRMS

ผลงานวิชาการ [453]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน “เด็กดีศรีอนุบาล” โดยใช้ CIPPiest Moerl ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
16/08/2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมชาย สุวรรณราช
ชาย
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา