HRMS

ผลงานวิชาการ [452]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ไอเด็พส์ โมเดล (I-DEPS Model) ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
09 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมชาย สุวรรณราช
ชาย
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research