HRMS

ผลงานวิชาการ [433]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ
25 เม.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สันติ ฤาไชย
ชาย
โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research