HRMS

ผลงานวิชาการ [359]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล จังหวัดอุบลราชธานี
03 ต.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
กชพร พุทธจักร
ชาย
โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research