HRMS

ผลงานวิชาการ [356]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
30 ก.ย. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ชัยพร พันธุ์น้อย
ชาย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research