HRMS

ผลงานวิชาการ [343]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเอกสารประกอบ
04 ส.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
อาลัย พรหมชนะ
หญิง
โรงเรียนสุนศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research