HRMS

ผลงานวิชาการ [332]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสุขภาวะนักเรียนประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิลาวัลย์ ปาลี
หญิง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research