HRMS

ผลงานวิชาการ [330]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPPP Model
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุมนา ธิกุลวงษ์
หญิง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research