HRMS

ผลงานวิชาการ [323]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สฤษดิ์ วิวาสุข
ชาย
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research