HRMS

ผลงานวิชาการ [260]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำหรับครู กศน. ตำบล
22 ก.พ. 2021
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
มณฑาทิพย์ เสยยงคะ
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research