HRMS

ผลงานวิชาการ [243]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
09 ก.พ. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ศุภรินทร์ พรมรินทร์
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research