HRMS

ผลงานวิชาการ [241]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
9/2/2021
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญลือ ทองเกตุแก้ว
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research