HRMS

ผลงานวิชาการ [99]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ
16 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ธัญมัย แฉล้มเขตต์
หญิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research