HRMS

ผลงานวิชาการ [98]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนบางกะปิ
16 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ธัญมัย แฉล้มเขตต์
หญิง
โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research