HRMS

ผลงานวิชาการ [96]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
16 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สาคร ศิริวัฒนาโรจน์
ชาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research