HRMS

ผลงานวิชาการ [92]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ธีระชัย นนพิภักดิ์
ชาย
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research