HRMS

ผลงานวิชาการ [88]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องประชุมประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

15 ก.ย. 2020
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สัมมนาการณ์ บุญเรือง
ชาย
ศูนย์ กศน. อำเภอหนองกี่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research