HRMS

ผลงานวิชาการ [84]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม
15 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สคราญจิต ศริญญามาศ
หญิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research