HRMS

ผลงานวิชาการ [79]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและแนวทาง
การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง อำเภอแกลง

15 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ชูชีพ อรุณเหลือง
ชาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research