HRMS

ผลงานวิชาการ [77]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กับมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
16 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
รชนีกร มัคคสมัน
หญิง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research