HRMS

ผลงานวิชาการ [75]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
24 ส.ค. 2020
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
จงจิต สุธาอรรถ
หญิง
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research