HRMS

ผลงานวิชาการ [70]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ
24 ส.ค. 2020
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
หญิง
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research