HRMS

ผลงานวิชาการ [69]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินผลการใช้ชุดการเรียนการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร “การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ”
24 ส.ค. 2020
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
หญิง
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research