HRMS

ผลงานวิชาการ [61]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา Online เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
24 ส.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
นาถฤดี แซ่ตัน
หญิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research