HRMS

ผลงานวิชาการ [58]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด
รหัสวิชา 2102-2004 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
15 ก.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ประทีป ฟองเพชร
ชาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research